Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Kulatý stůl – nová možnost neformální diskuze odborníků

Dne 13. dubna 2012 se v konferenčním centru v Česticích konal Kulatý stůl odborníků z oboru hojení ran. Na zajímavém diskuzním fóru se sešlo 9 specialistů z řad lékařů i zdravotních sester z celé České republiky, aby diskutovali aktuální otázky spojené s léčbou ran a kožních defektů.

První část setkání byla věnována posouzení významu krytí se stříbrem pro léčbu nehojících se ran. Úvodní příspěvek přednesl MUDr. Jan Stryja, lékař Komplexního kardiovaskulárního centra, Nemocnice Podlesí a.s. Přestože jsou některá terapeutická krytí s obsahem stříbra u nás dostupná již téměř 25 let, teprve klinická praxe a kritické zhodnocení použití těchto materiálů v léčbě chronických ran podle zásad tzv. evidence based medicine (medicíny založené na důkazech) umožnily v posledních letech porovnat účinnost jednotlivých preparátů, najít optimální indikace k použití a posoudit případná zdravotní rizika spojená s jejich aplikací na ránu. Účastníci se shodli na tom, že krytí se stříbrem mají důležitou úlohu v lokální léčbě ranné infekce. Vysoká antiseptická účinnost iontů stříbra byla prokázána v řadě klinických studií. Srovnávací studie prokázaly, že krytí se stříbrem mají různou antimikrobiální účinnost, která je daná množstvím uvolněného stříbra do rány a unikátními vlastnostmi nosiče stříbra, který tvoří podstatnou část terapeutického krytí. Pro dostatečný antimikrobiální efekt je důležitý intimní kontakt krytí se spodinou rány bez vzniku tzv. mrtvého prostoru mezi ránou a krytím a rovnoměrné dlouhotrvající uvolňování kationtů stříbra na povrch rány z terapeutického krytí. Při volbě krytí na ránu je nutné zohlednit individuální potřeby rány, množství ranného exsudátu, pacientovu bolest rány spojenou s převazem a další faktory. Vzhledem k prokázanému cytotoxickému působení iontů stříbra na tkáňové kultury nejsou krytí se stříbrem indikována na rány, které nevykazují známky ranné infekce. Chybná volba terapeutického krytí může vést ke stagnaci hojení rány. K posouzení významu lokálního cytotoxického působení krytí se stříbrem na spodinu rány jsou ale nutné další klinické studie, které naplňují požadavky “Evidence Based Medicine”.

Druhá část setkání se zaměřila na změny spojené s novelizací tzv. zdravotního zákona č. 48/1997 Sb., příloha 3, oddíl C, které jsou platné od 1. dubna 2012. Ve skupině 01 – obvazový materiál, náplasti – došlo ke zvětšení hrazeného rozměru z 10x10 cm na 12x12 cm a ke zvýšení maximálních úhrad na 1 krytí ze 150 na 160 Kč. V prvních 3 měsících léčby má revizní lékař žádanku schválit vždy, při léčbě delší než 3 měsíce je schválení použitého materiálu na posouzení revizního lékaře (počítá se od data předpisu prvního zdravotnického prostředku na poukazu). Předepsání možno delegovat také na praktického lékaře.

Účastníci diskuze upozornili na riziko snížení dostupnosti péče moderními prostředky hojení ran u klientů léčených praktickými lékaři ve spolupráci s agenturami domácí péče. Dle platných právních předpisu je potřebné zlepšit spolupráci lékařů specialistů s praktickými lékaři, zejména s ohledem na delegování možnosti předepsat zdravotnický prostředek praktickým lékařem. Diskutující kulatého stolu se shodli na tom, že s ohledem na zmenšení administrativy spojené s preskripcí terapeutických krytí by bylo vhodné zajistit dostatečnou dostupnost krytí pro nové pacienty a institut nutnosti předchozího schválení žádosti revizním lékařem po dobu 3-6 měsíců fakticky zrušit.

Zdroj: redakce www.hojeniran.cz