Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Indikace a kontraindikace podtlakové terapie ran

Indikace podtlakové léčby

Podtlakové systémy pro léčbu ran jsou navrženy k ošetřování ranných dehiscencí a ztrátových kožních poranění. Nachází široké uplatnění při ošetřování akutních otevřených ran – rány hluboké i povrchní, povleklé a infikované, exsudující, stagnující rány čisté i granulující. Akutní, traumatické a komplikované pooperační rány, ranné dehiscence, infekční ranné komplikace, eviscerace charakteru „otevřené břicho“ a „otevřený hrudník“, osteomyelitis sterna, popáleniny, krytí dermoepidermálních štěpů.

Chronické rány – ulcerace u syndromu diabetické nohy (NPWT jako součást podpory hojení rány po revaskularizaci u pacientů se syndromem diabetické nohy), bércové vředy žilního a arteriálního původu, dekubity.

V poslední době vidíme trend širšího použití podtlakové terapie i u pacientů v domácím prostředí. S ambulantní podtlakovou terapií lze léčit dehiscence operačních ran menšího rozsahu, ulcerace syndromu diabetické nohy apod. Tyto podtlakové systémy jsou přizpůsobeny tak, aby pacienta co nejméně omezovaly v pohybu a při jeho běžných aktivitách, jsou nezávislé na dodávce elektrického proudu ze sítě a jejich výměna je velmi jednoduchá. Díky tomu není nezbytné pacienty hospitalizovat, hovoříme o tzv. ambulantní podtlakové terapii ran.

Kontraindikace terapie rány kontrolovaným podtlakem

Absolutní:

nekrotická tkáň s escharou na povrchu rány, suchá gangréna, prokázaná malignita na spodině rány.

Relativní:

neléčená osteomyelitida, nevyšetřené a jiné než enterokutánní píštěle, exponované cévy a nervové struktury na spodině rány, šlachy a nitrobřišní orgány na spodině rány, nemožnost zajistit dostatečnou spolupráci pacienta, poruchy srážlivosti.

Kontraindikací podtlakové léčby ran může být výrazná macerace v okolí a závažná ranná infekce komplikovaná nekrotizací spodiny rány. Relativní kontraindikací také je přítomnost závažné ranné infekce (zejména anaerobní), kdy je potřebné ránu a její okolí několikrát denně kontrolovat a včas odhalit její případnou progresi. Indikací k okamžité revizi rány je rozsáhlé aktivní krvácení, které se projevuje rychlým plněním kanystru TNP systému krví.