Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Předcházení vzniku dekubitů patří mezi základní lidská práva

V říjnu 2011 vznikla v Rio de Janeiro na základě konsenzu odborníků deklarace, jejímž cílem je zlepšit informovanost o problematice dekubitů a upozornit na jejich celospolečenské dopady. Tato aktivita letos iniciovala také Evropský poradní výbor pro dekubity EPUAP k tomu, aby na 16. listopadu 2012 vyhlásil celosvětový den Stop dekubitům. Jeho cílem je upozornit širokou veřejnost, odborníky a politiky na otázky spojené s prevencí, léčbou i následky proleženin.

V říjnu 2011 vznikla v Rio de Janeiro na základě konsenzu odborníků deklarace, jejímž cílem je zlepšit informovanost o problematice dekubitů a upozornit na jejich celospolečenské dopady. Tato aktivita letos iniciovala také Evropský poradní výbor pro dekubity EPUAP k tomu, aby na 16. listopadu 2012 vyhlásil celosvětový den Stop dekubitům. Jeho cílem je upozornit širokou veřejnost, odborníky a politiky na otázky spojené s prevencí, léčbou i následky proleženin.

Co je tedy obsahem tzv. Deklarace z Ria?

Základní myšlenkou deklarace je to, že předcházení vzniku dekubitů je jedním z obecných lidských práv. Dekubity jsou zásadním zdravotním problémem, který celosvětově ovlivňuje milióny lidí. Deklarace konstatuje, že proleženiny výrazně zhoršují kvalitu života a mohou vést k invaliditě a smrti nemocných. Zatěžují také zdravotní systémy všech států vysokými náklady na léčbu a mohou mít závažné etické důsledky. Jako alarmující se proto jeví zjištění, že podle dostupných informací lze až v 95% případů vzniku dekubitů předejít. Vznik proleženiny je jednoznačně nežádoucí událostí, ke které může dojít při poskytování zdravotní péče. Dekubity proto musí být považovány za hlavní hrozbu pro zajištění bezpečí pacienta jak v nemocnici, tak i v komunitě.

K úspěšnému zvládnutí problematiky dekubitů deklarace shrnuje následující doporučení. Je potřebné:

  1. Dosáhnout celospolečenské shody na potřebě rozvíjet postupy, které povedou k prevenci vzniku dekubitů.

  2. V prevenci i léčbě dekubitů zajistit lidem rovnocenný přístup ke kvalitním technickým zdrojům, pomůckám a odborníkům.
  3. Garantovat zavádění takových postupů, které jsou ve shodě s poznatky medicíny založené na důkazech.
  4. Zlepšit základní i nadstavbové vzdělávání odborníků ve zdravotnictví s důrazem na multidisciplinární spolupráci.
  5. Podporovat výzkum, vývoj a inovace ke zlepšování znalostí v péči o pacienty s dekubity.
  6. Podporovat vznik specializovaných klinických pracovišť, která ve své činnosti využívají interdisciplinární přístup a mají dostupné odborníky příbuzných oborů.
  7. Protože zdravotní sestry mají odborné vzdělání i adekvátní postavení v systému poskytování zdravotní péče, je nutné posílit jejich postavení v péči o pacienty s dekubity.

Aktivity spojené s celosvětovým dnem Stop dekubitům budou průběžně uveřejňovány na webových stránkách společnosti EPUAP.

Zdroj: http://www.epuap.org/news/stop-pressure-ulcer-day/