Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Prevence vzniku chronické rány

Sledování rizikových faktorů vzniku chronické rány je součástí ošetřovatelského hodnocení pacienta v řadě zdravotnických zařízení. Jeho cílem je například včasné odhalení pacientů s rizikem vzniku dekubitu, poruchou výživy, rizikem pádu apod. Identifikací rizikových pacientů můžeme zabránit vzniku komplikací hojení pooperačních ran a jejich přechodu v chronické rány případně je odhalit již v časných stádiích a malém rozsahu.

Prevence infekčních komplikací hojení operačních ran a invazivních vstupů spočívá v potlačení existujících rizikových faktorů, v profylaktickém podávání antibiotik a správné technice ošetřování rány (antiseptická krytí, filmová krytí, speciální krytí na kanyly), ochraně spodiny rány a okolí před macerací (pěnová krytí, hydrofiber, algináty, filmová krytí, tenké hydrokoloidy).

Součástí prevence je bezesporu i terapie základního a přidružených onemocnění (kompenzace diabetes mellitus, provedení cévní rekonstrukce ještě před vznikem gangrény či nehojící se rány). V případě elektivní operace pacienta se závažnou poruchou výživy je vhodné se zaměřit v předoperační přípravě i na zlepšení nutričních parametrů a operovat až po jejich normalizaci.

Z ošetřovatelského hlediska je nutné se v prevenci zaměřit na polohování pacienta a šetrnou manipulaci (zmenšení působení tlaku a střižných sil na exponovaných místech, využívání polohovacích antidekubitárních pomůcek), správné pooperační krytí rány, prevenci macerace. V prevenci vzniku neuropatických vředů u diabetiků hraje kromě kompenzace diabetu velkou úlohu správná obuv a odlehčení tlakově zatížených partií chodidla. U pacientů s projevy chronické žilní insuficience lze jako prevenci vzniku bércového vředu kromě kompresivní terapie doporučit chirurgické výkony ke snížení venózní hypertenze (podvazy perforátorů, crosektomie, stripping).